Biz kimiz? bunumuaradin.com

1) Tanım

İşbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”), ziyaretçiler ve üyelerin kişisel bilgilerine ilişkin almış olduğumuz gizlilik ve güvenlik önlemlerimizle ilgili bilgilendirme yapmayı amaçlamaktadır. Gizlilik Politikası, ziyaretçiler ve üyelere ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

2) Amaç

Gizlilik Politikası’nın amacı; bunumuaradin.com ziyaretçi ve üyelerine ait hangi kişisel verilerin edinildiği, hangi amaçla ve ne şekilde işleneceğini, toplanma yöntemini ve hukuki sebebini ve hangi amaçla üçüncü kişilerle paylaşılacağını açıklamaktır.

3) Toplanan Bilgiler ve Elde Edilme Yöntemleri

bunumuaradin.com, olarak “bunumuaradin.com” ziyaretçi ve üyelerine ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işliyoruz.

bunumuaradin.com ile üyelere ait tanımlayıcı bilgilerin yanında ziyaretçilere ilişkin toplu istatistikler de toplanmaktadır. Örneğin; bunumuaradin.com platformunun ziyaret edilmesi halinde kullanıcılara ait bilgisayarın bulunduğu yer, hangi internet sitesi üzerinden gelindiği hakkındaki genel bilgiler otomatik olarak toplanmakta olup, bu bilgiler kullanıcıların kimlik bilgilerinin tespiti amacıyla kullanılmamaktadır.

Otomatik toplanan veriler dışında tanımlayıcı kişisel verilerin toplanması da gerekmektedir. Bu veriler; kimlik, iletişim, meslek bilgilerinin yanında paylaşılan içerikte yer alan fotoğraf, video kaydı gibi verilerdir. Bunun dışında, içeriklere yapılan yorumlar ve Cafeshop çalışanları ile yapılan görüşme kayıtları (mesaj, yorum, görüş) da toplanacak verilerdendir. Gerekli görülmesi halinde yasalara uygun olarak toplanması kaydıyla özel nitelikli kişisel verilerin toplanması da mümkündür.

3.1-  Kişisel Veri Nedir, kim işler?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. pabucoffe.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

3.2- Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Topluyoruz?

Kişisel verileriniz bunumuaradin.com yer alan iletişim, üyelik ve benzeri çevrimiçi formlar, bunumuaradin.com yapılacak paylaşımlar, bunumuaradin.com tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenler ile toplanabilecektir.

3.3- Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenebilir?

Toplanan kişisel verileriniz, pabucoffe.com tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir;

– bunumuaradin.com tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve bunumuaradin.com politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,

– bunumuaradin.com üzerinden ziyaretçilere ve üyelere daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirebilmesi,

– Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,

– Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya topluluk şirketlerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,

– bunumuaradin.com, İştirak Şirketlerinin ve pabucoffe.com ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

– bunumuaradin.com tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

– bunumuaradin.com ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

-bunumuaradin.com üye olunabilmesi için sağlık mesleği mensubu olunduğunun teyidi,

-İlgili mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  

-bunumuaradin.com ile paylaşılan içeriklerin yayınlanması, ilgili bilgi ve belgelerin iletilmesini sağlamak,

-bunumuaradin.com sistemi üzerinden, belirtilen amaçlarla üyeler ile iletişime geçilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sağlanması,

-Kişisel verinizin kendiniz tarafından alenileştirilmiş olması,

-Yan etki (Advers Etki) bildiriminin gerekli merci ve makamlara yapılabilmesi,

-Üye olan ziyaretçilerimizin iletişim bilgilerini, tarafımıza Elektronik Ticari İletiler Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında izinlerinin alınması koşulu ile, güncel gelişmelerden haberdar edebilmek ve/ veya talepleri halinde kendilerine daha fazla bilgi sunabilmek için ticari elektronik ileti gönderebilmek amacı ile  KVKK madde 5/2/f kapsamında işlemekteyiz. 

3.4- Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak;

Kanunda belirtilen haller veya ilgili verilerin, bunumuaradin.com hizmet satın aldığı üçüncü kişilerle, internet sayfalarının bakım ve yürütülmesine ilişkin aktiviteler gibi paylaşılmasının zorunlu olduğu haller haricinde üçüncü kişilere ifşa etmez.

Yukarıda belirtilen işleme amaçlarımızı yerine getirebilmek için gerekli olması halinde ve yalnızca ilgili amaçlar için gerekli olduğu ölçüde kişisel verileriniz;

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için bir destek veya hizmet alınması gerektiği zaman hizmet / destek / danışmanlık alınan üçüncü kişi ve diğer firmalarla (örneğin elektronik ticaret şirketleri, kampanya ve ticari elektronik ileti bildirimlerine ilişkin teknoloji şirketleri, mali müşavir ve bağımsız denetim firmaları, avukatlar, arşivleme veya IT/bilgi teknoloji firmaları, IT ajansları) KVKK madde 5/2/f uyarınca ya da KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanız ile (lokasyon bilginiz) ya da hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organları ile KVKK madde 5/2/ç uyarınca paylaşılabilecektir. 

3-5- Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz;

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

–  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

4) Güvenlik ve Gizlilik

bunumuaradin.com kişisel verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak için makul özeni göstermektedir. Bu özen yükümlülüğünün yerine getirilmesine rağmen, internet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek üçüncü kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi verilememektedir.

5) Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Verilerin Paylaşılması

bunumuaradin.com üzerinden; sözlü, yazılı, dijital ortamda veya başka bir şekilde bunumuaradin.com ile paylaştığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler de bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlem görecektir. Üçüncü kişilere ilişkin, kişisel veri paylaşılması halinde, KVKK kapsamında gerekli yükümlülükler, 3. Kişinin verilerini paylaşan kişi ve/veya kişilerin yerine getirdiği kabul edilmektedir. Bu halde, 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan ve KVKK’ya aykırı bir durum olması halinde bu aykırılığın yaptırımından doğrudan, ilgili kişisel veriyi paylaşan kişi ve/veya kişiler sorumlu olacaktır. pabucoffe.com bu hususta herhangi bir hukuki veya idari yaptırıma maruz kalması halinde ilgilisine rücu hakkı saklıdır.

7) Bildirim ve Değişiklikler

Gizlilik Politikasındaki tüm değişiklikler Bu Gizlilik Politikası kapsamında tüm bildirimler, elektronik posta yoluyla yapılır.  

bunumuaradin.com üzerinden Gizlilik Politikasını güncelleyebilir. İşbu güncellemeler,  üyelerin sistemdeki kayıtlı e-posta adreslerine elektronik posta gönderilmek suretiyle yazılı olarak bildirilir ve Gizlilik Politikası’nın güncel versiyonu pabucoffe.com üzerinden herkesin erişimine açık olarak yayınlanır.  Bu değişiklikler, pabucoffe.com üzerinde yayınlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girmektedir.

8) İletişim

bunumuaradin.com’ taki uygulamalar ile Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası veya hesabınızı silmek isterseniz  iletişim formunu doldurmak suretiyle veya aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.


Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinize ilişkin olarak Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.